ساندویچ کلابتهیه شده از بهترین مواد اولیه
سس کچاپتهیه شده از بهترین مواد اولیه
الويهتهیه شده از بهترین مواد اولیه

تجلیل از کارخانجات و مسئولین فنی صنایع غذایی شاهین شهر، میمه و برخوار