ساندویچ کلابتهیه شده از بهترین مواد اولیه
سس کچاپتهیه شده از بهترین مواد اولیه
الويهتهیه شده از بهترین مواد اولیه

حضور نامی نو در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی