ساندویچ کلابتهیه شده از بهترین مواد اولیه
سس کچاپتهیه شده از بهترین مواد اولیه
الويهتهیه شده از بهترین مواد اولیه

دریافت تندیس زرین برند محبوب مصرف کنندگان توسط نامی نو