سالاد الویه مرغتهیه شده از بهترین مواد اولیه
سس کچاپتهیه شده از بهترین مواد اولیه
ساندویچ کلابتهیه شده از بهترین مواد اولیه